Imibhalo yezincwadi zabantwana yePuku Foundation

Imibhalo yezincwadi zabantwana yePuku Foundation / I-Puku Children’s Literature Foundation inhlangano ezimele enenjongo yokuxhumanisa ukwazi ukufunda nokubhala kanye nokungafinyeleli kwezokuxhumana okubhekene neningi labantwana baseNingizimu Afrika. Sisebenza ekufezeni le njongo ngokusombulukisa izinhlelo ezintsha ukuze sikhulise futhi sinyuse izinga lezincwadi kanye nezinhlelo zokungcebeleka zabantwana ezishicilelwe kanye nezisakazwa ngezinhlelo ezahlukene ngezilimi zonke zaseNingizimu Afrika.

Phequlula zonke izindaba ezikhona

Izincwadi zaseNingizimu Afrika ezihlelwe ngokohlobo

Ama-review anconywayo

Izincwadi ezinconyiwe

Profiled Authors

Senne, Bontle

Jacobs, Jaco

Knapman, Timothy

Wasserman, Elizabeth

Magona, Sindiwe

Mhlophe, Gcina