Below you will find details and a report covering the highlights of the Sesotho webinar ‘Monate wa ho Bala ka Puo ya Letswele: Na Dingolwa tsa Bana di Lekane?’ / ‘Sesotho Literature’.  You will also find the recording of the webinar embedded from YouTube. We invite you to subscribe to our Puku Channel on YouYube at this link: https://bit.ly/Puku-YouTubeChannel

Details of the Webinar 

Moderator: Ngaka / Dr. R Possa-Mogoera (shown in the image)

 

Panelists:
Mr Mahase
Ms M. Sehlabo
Ms P Makhetha
Dr M. Matsabisa
Dr Nkhatho
Mr Lesoetsa 
Mr Casey Ruele 

Rapporteur – Ms Mohale

Vote of thanks: Ms Fazila Montsi

The highlights written in Sesotho

We bring you the introduction with a link to the full report

Monate wa ho Bala ka Puo ya Letswele: Na Dingolwa tsa Bana di Lekane?

  1. SELELEKELA

Webinara ena e ne e hlophisitswe ke mokgatlo wa Puku Children’s Literature Foundation ka tshebedisanommoho le PanSALB. Moifo wa Naha wa Puo ya Sesotho (SNLB) o ile wa fuwa boikarabelo ba ho kgetha dibui tse fapaneng tse neng di tla bua ka dihlooho tse tsamaelanang le mookotaba wa projeke ena, e leng Seabo sa Dingolwa tsa Bana bakeng sa ho Boloka le ho Phahamisa Dipuo tsa rona (The Role of Children’s Literature in preserving and promoting our Indigenous languages). Sehlooho seo Moifo o ileng wa se kgetha bakeng sa webinara ena ebile sena; “Monate wa ho Bala ka Puo ya Letswele: Na Dingolwa tsa Bana di Lekane?” Dibui tse neng di kgethilwe di ne di tlameha ho etsa puo mabapi le dintlha tse fapaneng tse nyalanang le sehlooho sena se ka hodimo. Motsamaisi wa mosebetsi o ile a bula mosebetsi ka thapelo ya Basotho, mme a amohela dibui tsa letsatsi mmoho le bamamedi, ba neng ba mametse inthaneteng. Kamora moo o ile a kopa hore dibui di itsebise ka botsona.

To continue reading this Sesotho report, please click on the following link for the full report: https://bit.ly/3xQLDCL

Webinar recording

The webinar recording can be found on YouTube at the following link: https://www.youtube.com/watch?v=rjlpNfFccs4. 

The webinar can also be watched below: