Below you will find details and a report covering the highlights of the Setswana webinar ‘Ra reng ka Setswana mo ngwaneng’/ ‘A discussion on preserving Indigenous languages’. The report was written by the Rapporteur – Professor Shole Shole. You will also find the recording of the webinar embedded from YouTube. We invite you to subscribe to our Puku Channel on YouYube at this link: https://bit.ly/Puku-YouTubeChannel

Details of the webinar

Moderator: Professor Gilbert Motsaathebe (photograph attached)

Panelists:
Mr Sabata Mokae
Doctor Eileen Pooe
Ms Dimakatso Motaung
Mr Mokakale
Mr Goitsemdimo Seleka

Rapporteur – Professor Shole Shole

Vote of thanks: Lorato Trok

The highlights written in Setswana

We bring you the introduction with a link to the full report

SETSWANA PUKU WEBINAR (SETSWABINARA)
RA RENG KA SETSWANA MO NGWANENG
LA MMEGELEDI: SHOLE SHOLE

  1. MAIKARABELO A MMEGELEDI (RAPPORTEUR)
  1. Go rerisana le moradisi (moderator) le baakgedi (panellists) ba webinara, go tlhomamisa gore maitlhomo le sebopego sa webinara di tsamaelana le thomo ya ba Puku Foundation mabapi le Ditlhangwa tsa Bana(DB). Mmegeledi o tsitsintse gore boemong jwa DIKWALO tsa Bana, go dirisiwe lereo DITLHANGWA TSA BANA, gonne ga di mo sebobegong sa dikwalo fela: di akaretsa DITLHAJWA (orature), le ditlhagiswa tsa DITSA-TSEBE/MAREEDIWA & DITSA-MATLHO/MABOGELWA (audio-visual material) jaaka DB tsa kgaso (radio le TV) le difilimi/dipopae. DB e akaretsa dipuisiwa tsa boithabiso le dipadiso tsa bana kwa dikolong (graded school readers).
  2. Go garela webinara ka ditshwaelo le dikatlanegiso tse di tlaa neelwang ba Puku Foundation, tse di akaretsang se se ka dirwang go rotloetsa le go godisa DB.

To continue reading the Setsana report, please click on the following link for the full report: https://bit.ly/3is1L7A 

The webinar recording

The webinar recording can be found on the Puku Channel on YouTube at the following link: https://www.youtube.com/watch?v=bm7UQPxh92g 

The webinar can also be watched below: