IFestivali yamaBali ePuku (iPuku Story Festial) yokuqala ukwenzeka kweyoMsintsi wama-2013 yaze yalandelwa yifestivali eyenzeka kweyoMdumba ngowama-2014, zombini zisenziwa ngentsebenziswano phakathi kweNational Arts Festival kunye neYunivesiti iRhodes zisebenzisana neqela lemanye amaqumrhu. Ezi festivali zidale ngempumelelo iqonga labazali, ootitshala, abasebenzi kumathala eencwadi kunye nolutsha ukuba banxibelelane bona kunye nababhali, oonobalisa kunye nabantu abasebenza ngolwimi nelitheresi.

Le minyhadala yenzeke ngenxa yenkxaso-mali nesisa esivela kwaSASOL, kwiSouth Africa Partners, kwaREDISA (Recycling and Development Initiative of South Africa), kwiMzansi Golden Economy Fund yeSebe lezoBugcisa neNkcubeko, kwiBusiness and Arts South Africa (BASA), kwiNational Arts Council (NAC), kwiConvergence Partners, kwi-AGE Group, kwaSakhumzi Restaurant nakwiGrahamstown Business Community.

Ukusukela ngoko, iPuku iye yaqhubekeka nokubamba le minyhadala eRhini kwinyanga yoMdumba ukuze umnyhadala lo uhambelane noSuku lokuBhiyozelwa kweLwimi zeeNkobe kwizizwe ngezizwe.

Ngowama-2016, iPuku isungule iPuku Afri-kids Festival eyilelwe ukuba ibe nomtsalane ebantwaneni, kwabafikisayo, kubazali, koomakhulu nootatomkhulu, kubagcini-bantwana nakubafundisi-ntsapho, kubabhali nakumatsha-ntliziyo enkcubeko ngokudibanisa ukwenziwa kwemidlalo yeqonga, iincoko, umboniso weencwadi nokwaziswa kweencwadi ezintsha kwimini yonke.

IPuku izibophelele ekukhuliseni isizwe esifundayo eMzantsi Afrika ngokuxhasa uphuhliso lwezixhobo ezibhalwe ngeelwimi zase-Afrika.