Injongo yale festivali kukuzisa isiganeko esonwabisayo nesiya kuhlala sikhumbuleka ngokutsalela umdla wabantwana emabalini abaliswayo nafundwayo ngesiXhosa. Iifestivali zizisa iqonga lentsebenziswano nonxibelelwano phakathi kwabafundi, abapapashi beencwadi zesiXhosa zabantwana. Ezi festivali zixhobisa ootitshala kunye nabantu abasebenza kumathala eencwadi ngokubenza bafikele lula ezincwadini nakubabhali ngelixa zikhankasela ukufundwa koncwadi lwesiXhosa lwabantwana kuwonke-wonke.

Le festivali entsuku ntathu neyenzeka minyaka le iyilelwe ukuba ifikeleleke kubantu abakwiminyaka eyahlukeneyo ukusukela kubantwana abakwizikolo ezifundisa iimveku nabakwizikolo zamabanga aphantsi, abantwana abafikisayo, abazali kunye nabagcini-bantwana, kootitshala nakuwonke-wonke. Iingwali ezonwabisa abantu esitratweni, oonopopi abakhulu okwabantu, abantu abahamba ngezikhuni ezide, imarimba kunye neqela eliculayo ancedisa oonobalisa nabaphulaphuli, abancinci nabadala ukuba bonwatyiswe.

Kukho uluhlu olude loonobalisa nababhali abaququzelela zonke izinto ezenziwayo eziquka nocweyo lokubhala. Ababhali noonobalisa abawongiweyo ngemisebenzi yabo sele bethathe inxaxheba kwezi ziganeko bequka uGqirha Sindiwe Magona, uGqirha Gcina Mhlophe, uCebo Solombela, uGqirha Mhlobo Jadezweni, inzalelwane yaseRhini uSiphiwo Mahala kunye nomdlali weqonga, umlawuli wefilimu nomlawuli wethiyetha owaziwayo emazweni jikelele, uGqirha John Kani.

Indawo eqhubeka kuyo le festivali itshintshile ukusuka ekubeni ibe yiMonyumenti, ngoku yenzeka eNational English Literary Museum (NELM) kwisitalato iWorcester, eRhini. Eyona nto ihamba phambili kule festivali ngumboniso weencwadi wemihla ngemihla, uhambisana nokwaziswa nokubhiyozelwa kweencwadi ezintsha, neengxoxo, ukufunda kunye neeseshoni ezivulelekileyo eluntwini ukuba benze nantoni na abangathanda ukuyenza.