Ukutyebisa ubomi babantwana ngamagugu namafa ase-Afrika nokukhuselwa kwendalo nokusingqongileyo

iFestivali yePuku-Afri-Kids iqale ukwenzeka ngoMgqibelo umhla wama-26 kweyeNkanga 2016, eSGI South Africa Community Centre eParkwood, eRhawutini. IFestivali yePuku Afri-Kids iyilelwe ukuba ibe nomtsalane ebantwaneni, kwabafikisayo, kubazali, koomakhulu nootatomkhulu, kubagcini-bantwana nakubafundisi-ntsapho, kubabhali nakumatsha-ntliziyo enkcubeko ngokudibanisa ukwenziwa kwemidlalo yeqonga, iincoko, umboniso weencwadi nokwaziswa kweencwadi ezintsha kwimini yonke.

Njengokuba ixesha leziyunguma lisondela, abazali, oomakhulu nootatomkhulu, namalungu efemeli bathanda ukuthenga izipho abaza nikana zona. Akukabikho phando lwaziwayo olubonisa imali echithwa ngabemi baseMzantsi Afrika kwizinto zokudlala, iincwadi nemidlalo bethengela abantwana babo kodwa ngokuqinisekileyo ininzi imali echithwa kwezi zinto. Izinto esizibonayo nje kukuba icandelo leevenkile alinazo izinto zokudlala nezonwabisayo ezibhalwe ngeelwimi zabantu nezihambelana nenkcubeko yabo. Iivenkile zethu zigcwele izinto zokudlala ezivela phesheya ezingabonisi nanye into eligugu nelifa lase-Afrika.

Kumsebenzi wethu wasekuhlaleni, iPuku iqaphele yaza yadala isixokelelwano namaqumrhu amaninzi kunye nabantu abavelisa imixholo yase-Afrika, imveliso ebhalwe ngeelwimi ezininzi kunye nemixholo eyonwabisayo, efundisayo nebancomayo abantwana. IPuku izinikele ekuphuhliseni unxibelelwano olumandla kubantu ababandakanyekayo ekuyilweni nakwimveliso yomxholo wabantwana ngazo zonke iilwimi nabantu abayisebenzisayo le mixholo.

Abayili nabavelisi baquka oonobalisa, ababhali, abazobi, abaguquleli kunye nabapapashi. Abasebenzisi bemixholo baquka abazali, amalungu osapho, abagcini-bantwana, ootitshala, abasebenzi kumathala eencwadi kunye ngokubaluleke kakhulu nabantwana ubuqu. Kungezi ngcamango ke pho iPuku igqibe ekubeni iseke iFestivali ye-Afri-Kids.

Ifestivali liqonga labavelisi bemixholo yabantwana ukuba babonise imisebenzi yabo. Ikwasisiganeko esonwabisayo esiyilelwe ukonwabisa abantwana, abazali babo kunye nabagcini-bantwana ngamabali abaliswayo nemidlalo. Inxalenye yefestivali egxile kuncwadi ibonakaliswa kukwaziswa nokubhiyozelwa kweencwadi ezintsha kunye neencoko nababhali. Ifestivali ibanawo namacweyo abazali, ootatomkhulu noomakhulu, abafundisi-ntsapho, nawabagcini-bantwana ukuze kuhlolwe imibuzo etshis’ ibunzi efana nale yokuba singenza njani ukuba abantwana bethu babe ngabavelisi endaweni yokuba ngabasebenzisi bezinto kuphela? Ingaba izinto zokudlala neencwadi esizikhethayo ziba nefuthe njani kulo msebenzi? Sizifumana phi iincwadi nezinto zokudlala ezibonisa amagugu namafa ethu? Singenza njani ukuba senze izinto ezifikelelekayo kubo bonke abantwana kuquka nabo banezidingo ezikhethekileyo?

IFestivali yePuku Afri-kids igxile kakhulu kwezisingqongileyo ukugcina indlela yayo yokubona naleyo ehambelana nesihloko sabaxhasi bayo, iREDISA (Recycling and Development Initiative of South Africa). IREDISA izinikele ekuphuhliseni imfundo ngokusingqongileyo ebantwaneni ngazo zonke iilwimi kwaye sele inikezele ngamawaka ngamawaka eencwadi ebantwaneni kwilizwe laseMzantsi Afrika jikelele ngeelwimi ezithethwa ngabantu abanininzi.