IPuku Childrenʼs Literature Foundation

IPuku Children's Literature Foundation liqumrhu elizimeleyo elingenangeniso, elinjongo yalo ephambili ekukuvala umsantsa phakathi kwezifundo zelitheresi nezixhobo zeteknoloji ezisetyenziswayo ekufundeni nto leyo engumngeni omkhulu kubantwana abaninzi baseMzantsi Afrika. Ngalo msebenzi sizama ukuphumeza ezi njongo ngokuphuhlisa iinkqubo kunye neeprojekthi ezinamandla nezinika umdla ukuze sikwazi ukunyusa nokuphucula umgangatho weencwadi zabantwana nezinye izixhobo ezonwabisayo ngelixa zinemfundiso ebantwaneni, ezishicilelweyo kunye nezifumaneka kubuxhakaxhaka bale mihla ngazo zonke iilwimi zaseMzantsi Afrika

Hlola zonke iincwadi

Iincwadi zaseMzantsi Afrika ngohlobo lwetekisi

Uphengululo -ncwadi lakutsha-nje

Iincwadi ezicetyiswayo

Profiled Authors

Senne, Bontle

Jacobs, Jaco

Knapman, Timothy

Wasserman, Elizabeth

Magona, Sindiwe

Mhlophe, Gcina