IPuku Children’s Literature Foundation liqumrhu elizimeleyo elingenangeniso, elinjongo yalo ephambili ekukuvala umsantsa phakathi kwezifundo zelitheresi nezixhobo zeteknoloji ezisetyenziswayo ekufundeni nto leyo engumngeni omkhulu kubantwana abaninzi baseMzantsi Afrika. Ngalo msebenzi sizama ukuphumeza ezi njongo ngokuphuhlisa iinkqubo kunye neeprojekthi ezinamandla nezinika umdla ukuze sikwazi ukunyusa nokuphucula umgangatho weencwadi zabantwana nezinye izixhobo ezonwabisayo ngelixa zinemfundiso ebantwaneni, ezishicilelweyo kunye nezifumaneka kubuxhakaxhaka bale mihla ngazo zonke iilwimi zaseMzantsi Afrika