Kukho iziganeko zoncwadi eziliqela ezenzekayo elizweni lethu jikelele, apho unokudibana futhi unxibelelane nabantu abasele bepapashe iincwadi kunye nabo banomdla wokubhala nokupapasha.

  • I-Abantu Book Festival sisici soncwadi esenzeka kanye ngonyanga nesibanjelwa eSoweto, indawo eyaziwayo ngobugcisa eMzantsi Afrika, esibonisa ababhali baseMzantsi-Afrika, base-Afrika nabangabahlali kumazwe angaphandle. Igama elithi ‘Abantu’ ligama lesiNguni elibhekiselele ebantwini, nto leyo eyenza le festivali ibe yifestivali yoluntu. “Injongo yethu kukwenza isici soncwadi esinika iqonga kubabhali nabafundi abamnyama nokwaziswa kwabo eluntwini njengoko kufanelekile.” Isici sokuqala se-Abantu Book Festival esintsuku-ntlanu apho kweziwa izifundo, iingxoxo, umculo nezinye iintlobo zokubaliswa kwamabali, besenziwe okokuqala ngomhla wesi-6-10 kuDisemba wama-2016.
  • ITime of the Writer: Ngelixa kuqhubekeka le veki ityebe kakhulu yimisebenzi yababhali, ababukeli bangalindela ukuva iimbono zababhali abawongwe ngeembasa kwimisebezi yabo, abavela kwiindawo ngeendawo zopolitiko nezentlalo, ukuva ngamava neendlela zabo zokuyila kunye neembono ezinefuthe kwizinto abazibhalayo.
  • I-Open Book Festival: i-Open Book Cape Town yifestivali yoncwadi eyenzeka qho ngonyaka. Eyokuqala yabakhona ngowama-2011. Isoloko iqhubeka kwiThiyetha iFugard nakwivenkile i-Indie ethandwa kakhulu naseBook Lounge.
  • IFranschhoek Literary Festival: Yifestivali eyenzeka qho kwekaCancibe, enezihloko eziluthotho ezisusela zopolitiko ezitshisa ibunzi ukuya kwezipholileyo zezibongo, ezamabali othando kunye namabali awoyikekayo eemfazwe.
  • ISouth African Book Fair: Le South African Book Fair ethe yayilwa okutsha ngoku iphethwe yiSouth African Book Development Council kwaye iza kudityaniswa neNational Book Week ehleli iqhubeka nebhiyozelwa kwiveki yokuqala kaSeptemba. I-SABDC ifumene inkuthazo kumabali akutsha nje aseMzantsi Afrika kwaye le festivali entsha kuza kufuneka ifumanise intsingiselo yokuba kuthetha ukuthini ukuba ngummi waseMzantsi Afrika kwaye iphenjelelwe ziimbono eziphuma e-Afrika.
  • IJozi Book Fair: Eyona njongo inkulu yeJozi Book Fair kukunika uwonke-wonke iqonga elibonakalayo apho amaqumrhu amathathu angundoqo athi adibane asebenzisane kuphuhliso lwenkcubeko yokufunda nokubhala
  • IFestivali yoNcwadi yaseKnysna: – IKnysna Literary Festival ngoku ikunyaka wesi-8. Yifestivali ekukuphela kwayo kwiGarden Route nethi izinyaswe liqela elikhethekileyo lababhali baseMzantsi Afrika, kwaye ngoku iya isiba yeyona enomtsalane kubathandi boncwadi nakubo bonke abathanda izinto ezinoncwadi phakathi.
  • IFestivali yoNcwadi yeM&G eyaziwa ngokuba yiLifest, ihlola imibuzo egxile kuncwadi kwiiseshoni zayo, ukusukela kumabali angeyonyaniso ukuya kumabali ayinyani, ukuhlela nokupapasha ukuya kunikeni iingxelo nokuxoxa ngeethiyori zokufundisa.
  • IRichmond Book Fair: Idolophana encinane iRichmond eseMntla Koloni iyaziwa ngoku ngokuba “yidolophana yeencwadi” yaseMzantsi Afrika. Le book fair yenzeka qho ngonyaka kweyoDwarha.