Impendulo elindelekileyo ilapha kwi – puku.co.za kodwa sigxile kakhulu kuncwadi lwabantwana ngeelwimi zemveli. Ukufumana ezinye iindaba neziganeko, zama ezi webhusayithi zilandelayo:

  • INal’ibali (isiXhosa for “Here’s the story”) liphumo likazwelonke lokufundela ukuzonwabisa elizama ukwenza abantu baseMzantsi Afrika – abantwana nabantu abadala – ukuba bakuthande ukubalisa amabali nokuwafunda.
  • IFunDza Literacy Trust enomsebenzi wokuphuhlisa ilitheresi kubantwana abafikisayo nakulutsha lwaseMzantsi Afrika ngokwazisa ngokufunda, ngokukhulisa ibandla labafundi nokuphuhlisa ukubhala kwabantu abatsha.
  • Books LIVE Iphepha-ndaba loncwadi elifumaneka kwi-intanethi leBook Live elinako konke odinga ukwazi malunga neendaba zaseMzantsi Afrika ezimalunga nokupapasha, uphengululo loncwadi, iziganeko zoncwadi neembono zoluntu.