Funda yonke into okwaziyo ukufikelela kuyo. Khangela iincwadi ezibhabhelayo kunye neevenkile ezithengisa iincwadi ezisetyenzisiweyo, tyelela ithala leencwadi, fumana iincwadi kwi-intanethi, khangela kuMXit iinoveli ezifumaneka khona – funda, funda, funda.

Zibandakanye okanye qala iqela elibhalayo

IKholeji yabaBhali baseMzantsi Afrika iqulunqe uluhlu lwamaqela asekuhlaleni abhalayo. Akukho ntlawulo efunwayo kwabafuna ukuzibandakanya la maqela anikeza abathathi-nxaxheba amathuba okwabelana ngamava neengcebiso kwizinto abazibhalileyo. Ukuba alikho kwindawo ohlala kuyo, kutheni ungaqali elakho nje?

Zibandakanye namaqumrhu axhasa nakhuthaza ababhali nabazobi

Bhalisela ikhosi yokubhala

Ukubhalisela ikhosi yokubhala kungakunceda ukuba ulole izakhono zakho, ikufundise indlela yokuthengisa umsebenzi wakho okanye ikuncede ukuba ufumane abanye abantu abanomdla kwicandelo elifanayo. Intlawulo yekhosi nobude bayo iyashiyana kodwa likhona iqela leenkampani nemibutho enikeza ngeekhosi kunye neeklasi ezinokukuphuhlisa njengombhali/umzobi