IPuku ibisoloko iyiyo eqhuba iiFestivali zamabali ePuku eRhini ukususela ngowama-2013.

IPuku Children’s Literature Foundation (iPuku) yasekwa ngowama-2009 njengequmrhu eliphuhlisa ukufunda nokushicilelwa kweencwadi, elineenjongo zokujongana nokunqongophala koncwadi lwabantwana ngazo zonke iilwimi zaseMzantsi Afrika, ingakumbi kubona bantu bahlelelekileyo nabangahoyekanga.

Eli liphulo lentsebenziswano eliququzelela nelikhuthaza intsebenziswano phakathi kwabantu abanamalungelo, kubaphuhlisi, kubantu abasasaza ulwazi nakubantu abafunda iincwadi zabantwana – ngokugxile kakhulu kwiilwimi zemveli.

IPuku ibisoloko iyiyo eqhuba iiFestivali zamabali ePuku eRhini ukususela ngowama-2013. Ezi festivali ziqhutywa ngentsebenziswano nabeNational Arts Festival kunye neSebe leziFundo zase-Afrika leYunivesiti yaseRhodes kwaye zinenjongo yokuququzelela ukufikelela lula kuncwadi kunye nezixhobo zokuzonwabisa ezibhalwe ngesiXhosa. IFestivali yamaBali ePuku yaseRhini ibililinge elithe laba nempumelelo nelinokuthi lenziwe kwezinye iindawo, ngezinye iilwimi isenziwa njengefestivali ezimeleyo yePuku okanye iyinxalenye yamanye amalungu ophuhliso loncwadi kwezinye iifestivali.