Ukunothisa izimpilo zabantwana ngamasiko ase-Afrika kanye nokuvikela imvelo

Umkhosi wePuku Afri-kids wenzeka ngoMgqibelo zingu 26 kuLwezi eSGI- South African Community Centre eseParkwood eGoli. Lo mkhosi wakhelwe abantwana, amajongosi, abazali nogog nomkhulu, abanakekeli nothisha, ababhali nezishoshovu zamasiko ngokusebenzisa inhlanganisela yezingxoxo, imibukiso, ukwethulwa kwezincwadi usuku lonke.
Njengoba isikhathi samaholide sisondela, abazali nogogo nomkhulu kanye namalunga omndeni bazomba emaphaketheni bethenga izipho. Akukho cwaningo esilwaziyo olunika umqondo ukuthi abantu baseNingizimu Afrika basebenzisa imali engakanani emathoyizini, ezincwadini kanye nemidlalo yabantwana, noma kunjalo siqinisekile ukuthi kusetshenziswa izimali ezishisiwe. Esikutholile ukuthi imboni yezokudayisa ayisigcini istokwe sabantwana esihambisana namasiko nezilimi zesiNtu. Izitolo zigcwele amathoyizi aphuma kumazwe angaphandle angavezi nakancane amasiko ase-Afrika.
Emsebenzini wethu nemiphakathi ezweni lonkana, iPuku ihlonze yaphinda yaxhumana nezinhlangano kanye nabantu abaningana abakhiqiza umsebenzi omuhle kakhulu oveza i-Afrika, abenza imikhiqizo eyenziwe ngezilimi eziningi yokungcebeleka neyokufundisa eqinisekisa abantwana. IPuku izimisele ekukhandeni ukuxhumana phakathi kwalabo abakhiqiza lemisebenzi kanye nalabo abayithengayo.

Kulokhu sibala abadali nabakhiqizi bezindaba ezixoxwayo, ababhali, abadwebi, abahumushi kanye nabashicileli. Kubathengi sibala abazali, amalungu omndeni, abanakekeli, othisha, abaphathi bezindlu zamabhuku kanye nabantwana, okuyibona ababaluleke kakhulu. Yilokhu okusenze sahlela iPuku Afri-kids.

Umkhosi uyinkundla kubakhiqizi bezinhlelo kanye nezinsiza zabantwana ukuthi babonise imikhiqizo yabo. Umkhosi uphinde ube umcimbi onokujabula owakhelwe ukungcebelekisa abantwana, abazali babo kanye nabanakekeli babo ngokusebenzisa ukuxoxa bukhoma kwezindaba kanye nemodlalo. Ingxenye ethinta ukubhala kanye nokufunda iba nemihlangano yokufunda yabazali, ogogo nomkhulu, othisha nabanakekeli, lapho kuhlolwa khona imibuzo ejulile mayelana nokukhuliswa kwabantwana ukuze babe ngabakhiqizi kunokuthi babe ngabathengi. Eminye imibuzo ehlolwayo ibheka ukuthi izincwadi kanye namathoyizi athethengelwa abantwana anamthelela muni kulokhu. Sizitholaphi izincwadi kanye namathoyizi abonisa amasiko ethu? Sibabhekelela kanjani abantwana bethu, kanye nalabo abanezidingo ezikhethekile?

Umkhosi wePuku Afri-kids ugxile kahulu kwezemvelo njengokuhambiselana nolwazi oluqondene nezimfihlo zokudabuka kwezinto, phecelezi ifilosofi, njengokumiswe umxhasi omkhulu iREDISA (Recycling and Development Initiative of South Africa). I-REDISA izimisele ekukhuthazeni imfundo ngemvelo kubantwana ngezilimi zonke futhi isisabalalise izinkulungwane zezincwadi ebantwaneni ngezilimi ezikhulunywa kakhulu eNingizimu Afrika.