Kukhona futhi imicimbi emayelana nokubhalwa kanye nokufundwa kwezincwadi eyenzekayo ezweni lonkana lapho ongahlangana uphinde uxoxisane nababhali nabedwebi abashicilelwe kanye nabasafufusayo.

  • i-Time of the Writer: Kuleli sonto eligcwele ukukhwishiza okuningi abathameli bangalindela ukuzwa imibono ababhali asebeklomele izindondo bekhuluma ngohlu oluningi lwezihloko bekhuluma ngobuciko obazisa imisebenzi yabo.
  • i-Open Book Festival: i-Open Book Cape Town ngumkhosi waminyaka yonke owaqala ngonyaka ka-2011. Ijwaleye ukwenzeka eFugard Theatre kanye nasesitolo esithandwa kakhulu i-indie bookshop, eBook Lounge.
  • i-Franschoek Literary Festival: i-Franschoek Literary Festival ngumkhosi waminyaka yonke owenzeka ngenyanga kaNhlaba (Meyi). Kuyekukhulunywe ngezepolitiki, izinkondlo kanye nezindaba ezithinta uthando kanye nezimpi.
  • i-South African Book Fair: i-South African Book Fair yakamuva sekungeyeSouth African Book Development Council futhi ihlanganiswe neNational Book Week eyenzeka ngesonto lokuqala kuMandulo (Septhemba). I-SABDC ithole ugqozi kwimlando ehlukahlukene ngeNingizimu Afrika. Lo mkhosi uzobheka ukuthi kusho ukuthini ukuba ngumuntu waseNingizimu Afrika kanye nokubuka izinto ngobu-Afrika.
  • iJozi Book Fair: Inhloso yeJozi Book Fair ngukuhlinzeka umphakathi ngenkundla lapho kudingidwa ngokufunda kanye nokubhala.
  • iKnysna Literary Festival: Sekungunyaka wesi-8 kwasungulwa iKnysna Literary Festival. Iwona kuphela umkhosi waminyaka yonke owenzeka kwiGarden Route futhi uye uphathe ababhali abakhethekile abasuka eNingizimu Afrika. Lo mkhosi ukhula ngamandla futhi abathandi bezincwadi kanye nokubhala abafuni ukusaala kulo mkhosi.
  • i-M&G Literary Festival: i-M&G Literary Festival, eyaziwa njenge Litfest, ihlola imibuzo mayelana nokufunda kanye nokubhala ezinhlanganweni okubalwa kuzo uhlobo lwezincwadi eziqanjiwe kanye nezeqiniso, ukuhlela nokubika, kanye nemibono ngokwezemfundo.
  • i-Richmond Book Fair: Idolobhana elincane laseRichmond eliSifundazweni saseNorthern Cape selidume ngokwaziwa njengedolobha lezincwadi eNingizimu Afrika. Lo mkhosi wenzeka ngekaMfumfu (Okthoba).