Impendulo esobala ngukuthi ungathola lokhu la ku puku.co.za yize sigxile kakhulu ezincwadini zabantwana ezibhalwe ngolimini lwesiNtu. Ukuze uthole ulwazi olujikelele mayelana nezindaba kanye nemicimbi ungazama lezi zindawo ezilandelayo:

  • INal’ibali (okusho ukuthi nantsi indaba ngesiXhosa) iyisinyathelo sokungcebeleka ngokufunda ehlose ukuthi abantu baseNingizimu Afrika – abantwana kanye nabadala – bashisekele ukufunda kanye nokuxoxa izinganekwane noma izindaba
  • iFunDza Literary Trust ihlose ukuthuthukisa ukwazi ukufunda kanye nokubhala entsheni ngenhloso yokwazisa ngokufunda, ukukhulisa umphakathi wabafundi kanye nokusombulukisa ikhono lokubhala
  • i-Books LIVE iyiphephandaba eliphuma nsuku zonke kwi-inthanethi elibhala ngakho konke odinga ukukwazi mayelana nezindaba zaseNingizimu Afrika zokushicilela, izibuyekezo zezncwadi, imicimbi kanye nemibono.