Ibhodi labaqondisi

Nk Elinor Sisulu (Umqondisi ophezulu)

Umbhali onemiklomelo kanye nesishoshovu samalungelo abantu omnkatshabomvu ekuthuthukiseni ezokubhala nezokufunda. Unesipiliyoni sokuveza ukuqonda ekunqobeni imikhawulo kanye nezingqinamba ezinhlanganweni kanye nasezikhungweni zemiphakathi, zikahulumeni kanye nezamazwe ukuze sifinyelele oshintshweni kwezenhlalo.

Nk Fazila Montsi (Usihlalo)


Ubeyi-advocate ebifundisa ezomthetho eNyuvesi yaseLesotho naseNyuvesi yaseWestern Cape. Njengamanje ungusomabhizinisi, futhi uzibophele ekusekeleni ukutshalwa kwezimali kumkhakha wemibhalo yabantwana.

uSolwazi Lesibana Rafapa


USolwazi Rafapa ubeyinhloko yomnyango weSingisi eNyuvesi yaseVenda ngaphambi kokuthatha isikhundla sokuba uSihlalo woMnyango wezeNMfundo zeSingisi e-UNISA. Usebenze kaningi njengombhali, umhleli kanye nomhumushi. Usebenzele iPan South African language Board (PanSALB) kumaphrojekthi athuthukisa izilimi ezilulazekile kanye nemibhalo yezincwadi zabantwana yase-Afrika.

uSolwazi Mary Metcalfe


Ungumfundisi wempilo ohlonipheke kakhulu kwezolwazi lokufunda kanye nezepolitiki. Ezikhundleni aseke abanzo kubalwa ukuba yiNhloko yeWits School of Education, uMqondisi-jikelele woMnyango wezeMfundo ePhakeme, uMEC wezeMfundo eGauteng, kanye nokuba isekela likaSomlomo we Gauteng Provincial Legislature.

Mnu Melvin Kaabwe


UMnu Melvin Kaabwe uyiDigital Manager kwaVan Schaik, okuyisitolo sezincwadi zemfundo esikhulu emanzweni aseNingizimu ne-Afrika. Izibophezelo zakhe zibandakanya ukuqamba i-digital strategy, ukusombulukisa kanye nokudayisa umkhiqizo – ikakhulu ama-eBook kanye nama e-readers. Uneziqu zeBSc ezihlanaganisa ubunjiniyela, i-Computer Science kanye neGeopgraphic Information Systems azithola e-University of Natal.
.

Nk Bontle Senne


UBontle Senne waphothula izifundo zakhe zeCommerce kwiPolitics, Philosophy kanye ne-Economics ngonyaka ka-2009 e-University of Cape Town. Usebenze njengeSales Marketing and Communications Coordinator kwaT-Systems. Ubengumqondisi olawulayo ePuku kusukela ngo-2012 juya ju-2013 ngaphambi kokuthi abe umeluleki kwaMcKinsey.

Nk Dora Jantjie (Umphathisikhwama))


Uyi-chartered accountant eneziqu zeCommerce eyazithola eRhodes University. Wenza ama-articles ache kwa-KPMG ngeminyaka ka-2000 kuya ku-2002, njengamanje usebenzela iDynamic Visual Technologies njengeFinancial Manager.