Umsebenzi wethu kungukuxhumanisa ukwazi ukufunda nokubhala kanye nobunzima bokuxhumana iningi labantwana baseNingizimu Afrika elibhekene nabo. Lokhu sikwenza ngokusombulikisa izinhlelo ezithuthukisa izinga lezincwadi zabantwana, kanye nezinsiza zokufunda nezokungcebeleka ngezilimi zonke zaseNingizimu Afrika.

Umbono wethu ungukuqhuba umkhuba wokufunda wokufunda ezinganeni zisazincane ukuze zikwazi ukuthi zibe abantu abakwazi ukufunda kabanzi izimpilo zazo zonke futhi zibe ngabantu abakwaziyo ukubaluleka kwezilimi kanye nemibhalo yezincwadi yaseNingizimu Afrika.

Umbono wethu ungukukhulumela imithetho kanye nenqubomgomo ethuthukisa ukubaluleka kokufunda kwabantwana besabancane eNingizimu Afrika, ezifundeni kanye nasemiphakathini yonkana ukuze kube khona ukugcizelelwa ukuthi abantwana bakwazi ukufunda kuzo zonke izigaba kwezemfundo, futhi kuthuthukiswe ukufunda ukuzifundela kwenjabulo kanye kofunda kwempilo yonke.

Ungukusiza ukusombulukisa umkhakha wezincwadi okunomthelela wokunyusa ukufuna ngamandla kwezincwadi kanye nezinye izinto ezihambisana nokufunda. Lokhu sifisa ukukwenza ngokuxhumanisa imitapo yolwazi ukuze kube khona ukusatshalaliswa kwezincwadi ukuze abantwana abasuka emiphakathini eyancishwe amathuba ngaphambilini bayakwazi ukufinyelela ezintweni zokufunda ezihlukahlukene.