Isimo sentela

IPuku Children’s Fondation iyiNhlangano eZuzisa Umphakathi (PBO) ngokwesigaba 30 soMthetho weNtela, futhi nemali engenayo neyinzuzo ayinakuthelelwa ngokwesigaba 10 (cN) soMthetho. Iminikelo eyenziwa noma eyenzelwa inhlangano ezuzisa umphakathi ayinakuthelelwa kwintela yeminikelo ngokwesigaba 56(1) (h) woMthetho weNtela.

Inombolo yeNhlangano eZuzisa Umphakathi (NPO): 088-063
2010/021586/08 (Inkampan engu-Section 21 engenzi nzuzo)